Om det är fler än en delägare i dödsboet upprättas enligt lag alltid ett arvskifte. Här regleras avvecklingen och fördelningen av tillgångarna i dödsboet. Då samtliga delägare har godkänt arvskiftet utbetalas arvslotter. 

Arvskiftet kan ses som ett avslut där man till exempel gör avsättningar för gravskötsel, framtida skatter och liknande. 

Vi samarbetar med Lindströms Boutredningsbyrå och Gunnarssons Redovisning.